blog

Konference: Fremtidens Øresund

Udgivet:
Af: Sebbe Selvig

Øresund er med sin 120 km lange udstrækning fra Gilleleje i nord til Stevns i syd et artsrigt farvand med en meget tæt befolkning på ca. 3,3 mio. indbyggere på begge sider af sundet. Øresunds natur er unik på grund af de store variationer i fysiske levevilkår med både høje og lave saltholdigheder, store dybdeforskelle, større områder med ålegræsenge og muslingebanker, masser af sæler og marsvin og værdifulde fugleområder.

Folketingets flertal har i december 2021 besluttet, at Øresund skal udpeges som marin naturnationalpark. Det sker samtidig med, at der igangsættes etablering af en kunstig halvø Lynetteholm med betydelige konsekvenser for Øresund og bosættelsesmønsteret i regionen.

Konferencens arrangører ønsker at få belyst betingelserne for udvikling af et bæredygtigt havmiljø set i lyset af Folketingets beslutning om at etablere en marin naturnationalpark i Øresund.

Hvad vil vi med Øresund?

Konferencen vil sætte fokus på, hvordan vi i samarbejde med Sverige kan sikre en bedre balance mellem biodiversitet og menneskelig aktivitet til gavn for både natur og livskvalitet for regionens borgere og brugere.

Erhverv, bosætning og rekreative aktiviteter i kommunerne langs Øresund er afhængige af et rent havmiljø. Derfor er der også en stigende interesse i mange kommuner for at blive inddraget aktivt i valget af løsninger, der skal sikre, at de marine økosystemer kan håndtere de menneskeskabte aktiviteter.

Hvilke mål kan/skal vi - stat, kommuner, erhverv og civilsamfund - fastlægge for udviklingen af Øresund som marin naturnationalpark?

Havmiljøet i Øresund er udsat for en række presfaktorer. Byudvikling, næringsstoffer, miljøskadelige kemikalier, maritimt affald og klimaforandringer udgør hver for sig og i sammenhæng presfaktorer for en bæredygtig udvikling af havmiljøet.

Hvordan får vi engageret borgerne i beslutningsprocesserne om mål og midler i udviklingen af Øresundsregionen og Øresunds havmiljø?

Tilmelding

PROGRAM

Moderator/ordstyrer
Martin Breum, journalist og forfatter.

Visioner og rammer for Øresunds fremtid kl. 11-12.15

1. Velkomst
Torsten Gejl, Alternativet

2. Vision for Øresund som marin naturnationalpark
Maria Gjerding, præsident, Danmarks Naturfredningsforening
præsenterer (videolink) sin vision for Øresund, hvor samspillet mellem land, hav og menneskelige aktiviteter i Øresund skal være forenelige med opnåelse af god miljøtilstand.
Jens Anton Tingstrøm Klinken, afdelingschef i Danmarks Naturfredningsforening

3. Øresund - før, nu og i fremtiden
Michael Palmgreen, direktør, Marint Kunskapscenter, Malmö

Svenske visioner, planer og aktiviteter omkring Øresund, samt erfaringerne fra Koster- havets nationalpark, der blev etableret i 2009.

4. Viden og dialog som forudsætninger for genopretning af naturen i havet
Liselotte Hohwy Stokholm, direktør for Tænketanken Hav

Hvordan kan viden og dialog på tværs af havets interesser skabe grundlaget for en bæredygtig anvendelse af havet og en genopretning af naturen?

Frokostpause 12.15-12.45

Miljøtilstand og udfordringer i Øresund kl. 12.45-14.10

5. Hvordan lever forvaltningen af Øresund op til internationale standarder?
Ann-Katrine Garn, formand for IUCN’s nationale komité

Hvilke internationale beskyttelsesniveauer af havmiljø kan benyttes, og hvad omfatter de? Og hvilke kriterier for bæredygtigt havmiljø kan være relevante for Øresund som marin naturnationalpark?

6. Hvordan holder vi på de mange fiskearter, sæler og marsvin i Øresund?
Jens Peder Jeppesen, akvariechef for Øresundsakvariet

Sådan kan Øresund være til glæde for fiske, - dyre, - og plantelivet og til gavn for fiskerne, turisterne og de lokale borgere ved Øresund.

7. Miljøfarlige stoffer i havmiljøet ved klapning af slam
Martin Mørk Larsen, seniorforsker, Institut for Bioscience, AU

Byudvikling især i havne indebærer, at millioner kubikmeter havneslam dumpes andre steder i havet. Hvad ved vi om de miljøfarlige stoffer i det slam, der flyttes rundt på i Øresund og Østersøen, og hvad betyder klapning for havmiljøet?

8. Hvad skal der til for at sikre en bæredygtig udvikling af Øresund?
Therese Nissen, natur og miljøpolitisk rådgiver, Danmarks Naturfredningsforening

Øresunds havmiljø er presset. Hvilke ændringer for brugerne i og omkring Øresund er nødvendige for at sikre en bæredygtig udvikling?

Pause kl. 14.10-14.30

Høring om Øresunds potentiale som marin naturnationalpark 14.30-16.00

Politikere og organisationer diskuterer Øresunds fremtid:
Moderator: Martin Breum

 • Hvad vil vi med Øresund?
 • Hvilke mål kan/skal vi - stat, kommuner, erhverv og civilsamfund - fastlægge for udviklingen af Øresund som marin naturnationalpark?
 • Hvordan får vi engageret borgerne i beslutningsprocesserne om mål og midler i udviklingen af Øresundsregionen og Øresunds havmiljø?

Med deltages af

 • Zenia Stampe (R) medlem af Folketinget
 • Rasmus Norqvist (SF) medlem af Folketinget
 • Line Barfod (EL) teknik og miljøborgmester i København
 • Merete Amdisen (S) borgmester i Ishøj
 • Henning Urban Dam Nielsen (S) borgmester i Stevns
 • Søren Friis Trebbien (C) viceborgmester i Hvidovre
 • Linda Birkedal, ordførende, Naturskyddsföreningen, Skåne
 • Kim Hjerrild, Foreningen STOP Lynetteholm
 • Michael Palmgreen, direktør, Marint Kunskapscenter, Malmö

Konferencens afholdelse
Lørdag den 30. april kl. 11-16 i Fællessalen på Christiansborg.
Konferencen vil blive livestreamet på Danmarks Naturfredningsforenings facebookside samt fra Stop Lynetteholms facebookside.

Tilmelding

Konferencen arrangeres af
Danmarks Naturfredningsforening

Konferencen støttes endvidere af:
Dansk Sejlunion, NOAH, Rådet for Bæredygtig Trafik,
Dansk Ornitologisk Forening, Foreningen Stop Lynetteholm

Der er intet deltagergebyr til konferencen som gennemføres med støtte fra:
Danmarks Naturfredningsforening, Foreningen Stop Lynetteholm og Wave Foundation

Danmarks Naturfredningsforening Dansk Sejlunion Foreningen Stop Lynetteholm! NOAH Rådet for Bæredygtig Trafik Danmarks Ornitologiske Forening