Lynetteholm

STOP LYNETTEHOLM

Kritisk info om et af Danmarks største anlægsprojekter.

STOP Lynetteholm! er en borgergruppe der kæmper for at oplyse københavnerne, og resten af den danske befolkning, omkring konsekvenserne ved anlæg af halvøen Lynetteholm.

Du kan deltage i debatten på vores Facebook gruppe: STOP Lynetteholm!

Hvad er Lynetteholm?

Lynetteholm er en kunstig halvø, som skal placeres ud for Refshaleøen i København. Øen skal være 2,8km² og fyldes op med 80 mio. tons jord. Det vil tage 30 år at fylde perimeteren op, og kræve 700 lastbilkørsler hver dag - ti timer om dagen - de næste 30 år. I alt 4.850.000 lastbiler med jord igennem København. Jorden kommer fra hovedstadsområdet og skal køre gennem København over Langebro eller Knippelsbro over det nordlige Amager, inden de skal over den nye bro ved Prøvestenen. Øen skal beboes af 35.000 beboere og huse næsten 35.000 arbejdspladser. Planen er, at halvøen skal betjenes af en ny metrolinie og en havnetunnel. Indtægterne fra salg af byggegrunde, skal finansiere den ny infrastruktur der vil beløbe sig til kr. 40 - 50. mia.

Regeringen og S, SF, RV, V, Konservative og Dansk Folkeparti i Borgerrepræsentationen mener, at København har brug for Lynetteholm for at løse fire problemer: Klimasikring, boliger, trængsel, overskudsjord.

Vi har her samlet eksperters udsagn, både her og i ”Viden”, som forklarer hvorfor Lynetteholm, ikke er løsningen på Hovedstadens problemer.

Badevand

Lynetteholm vil formindske vandudskiftningen i Københavns Havn således at miljøfremmede stoffer ophobes i havnen fra Slusen i syd til Trekroner i nord.

— Tænketanken GeoHav.

Anlægges Lynetteholm vil det få store konsekvenser for badevandet i Københavns havn.

Der vil være yderligere forringelser, når der skal etableres dokport, samt sikring mod syd. Da der ikke er lavet en samlet analyse, kører politikerne bag Lynetteholm reelt med bind for øjnene.

Klimasikring

De bebudede projekter giver kun et yderst beskedent bidrag til stormflodssikring og kun mod nord. København kan stormflodssikres både fra nord og syd bedre, billigere og hurtigere på anden måde.

— NOAH-trafik høringssvar: "Lynetteholm og en havnetunnel vil undergrave alle lokale og nationale trafik, -miljø og klimamålsætninger".

Kystsikring af København kan gøres både bedre og billigere end ved at lave en ø på 300 hektar. København skal både stormflodssikres mod nord og mod syd - desuden er stormflodstruslen større fra syd end mod nord. Men Lynetteholm sikrer kun mod nord, og sikringen er samtidig kun en delvis sikring heraf. En effektiv stormflodsikring mod både nord og syd er grundigt analyseret af COWI. Den vil kunne sikre hele byen bedre og koste 2-3 milliarder kr. Derfor er der ingen grund til at bygge Lynetteholm for at få en beskeden og delvis stormflodsikring, som kun sikrer i den ene retning.

Boliger

Der findes ikke historiske eksempler på, at massivt boligbyggeri giver lavere priser. Det skyldes, at der så skulle være et overudbud af boliger i forhold til efterspørgslen, men inden der kommer flere boliger, end markedet kan bære, er investorerne holdt op med at bygge.

— Holger Bisgaard, byplanarkitekt, tidligere planchef i Københavns Kommune.

Påstanden om, at København har brug for Lynetteholm, fordi vi har brug for flere billige boliger, hviler på en hypotese om udbud og efterspørgsel: Hvis der bliver bygget flere boliger, vil priserne falde, fordi udbuddet stiger. Men sådan fungerer boligmarkedet ikke. Der er ingen storbyers boligboom, som har ført til lavere priser.

Trængsel

Hvis planerne om etablering af Lynetteholm, bebyggelse på denne samt på Østamager samt bygning af en havnetunnel fra Nordhavn til Øresundsbroen realiseres, viser trafikberegninger, at der vil komme mere trafik på næsten alle veje i forhold til nu. På Lyngbyvejen viser beregninger, at der vil være en samlet trafikvækst på ca. 91 %.

— NOAH-trafik høringssvar: "Lynetteholm og en havnetunnel vil undergrave alle lokale og nationale trafik, -miljø og klimamålsætninger".

Det bruges som argument for Lynetteholm, at projektet vil skabe trafikdæmpning og trængselsreduktion.

De foretagne trafikanalyser viser tydeligt, at Lynetteholm vil medføre en kraftig trafikstigning flere steder sammenlignet med dagens trafiksituation. En stor ekstra vejforbindelse i form af en havnetunnel samt udbygning af eksisterende motorvejsanlæg vil forstærke trafikbelastningen, fordi det gøres endnu mere attraktivt at vælge bil i stedet for mere bæredygtige trafikformer.

Overskudsjord

Jord er en ressource og derfor ikke noget man bare skal skaffe af vejen på 10-14 meters dybt vand i Øresund.

— NOAH-trafik høringssvar: "Lynetteholm og en havnetunnel vil undergrave alle lokale og nationale trafik, -miljø og klimamålsætninger".

Fortalere for projektet argumenterer med, at Lynetteholm skal være et ”jorddepot”, så vi kan ”slippe af med” jord. Men jord er ikke bare et restprodukt – det er en vigtig ressource. Hvis Lynetteholm bliver realiseret, vil det betyde stor mangel på primære råstoffer som grus, sand og sten samt hård kamp om overskudsjorden. Det er tvivlsomt, om der i fremtiden vil fremkomme de ca. 80 mio. tons jord, som det vil kræve at anlægge Lynetteholm. Dette hænger sammen med, at Hvidovre Kommune arbejder på at nå til anlægsstadiet med de kunstige øer – Holmene - som sandsynligvis skal bruge 40 mio. tons jord i samme periode. Desuden vil klimaforandringerne medføre et stigende behov for kystsikringsprojekter på Sjælland, som også skal bruge en stor mængde jord.

Det kan du gøre her og nu

Bliv medlem i vores forening

Foreningen blev dannet på en stiftende generalforsamling søndag den 24. april Foreningen vil arbejde ud fra tre overordnede vinkler på byens udvikling og på Lynetteholm:

  • Vi arbejder for et bæredygtigt København i en GRØN HOVEDSTADSREGION for vores egen og de næste generationer.
  • Vi vil skabe en bevægelse FOR DEMOKRATI OG BORGERINDDRAGELSE i planlægningen af vores, byens og regionens fremtid, som bygger på en positivt formuleret og fælles bæredygtig vision.
  • Vi arbejder for, at hovedstaden indgår i et åbent og forpligtende samarbejde med Sverige og lande i Østersøregionen om klima og havmiljøet og bevarelse og genopretning af Øresund, Køge Bugt og Østersøens som vores fælles historiske arv og naturressource.

Foreningen er en tænketank og en platform for aktiviteter, der skal være modvægt til den magtkoncentration, der bl.a. er samlet i By & Havn med tilhørende netværk. Hvor kredsen omkring Lynetteholm satser på lukkede processer, insisterer vi på åbenhed og på at bringe den faglige kritik af projektet frem i offentligheden. Læs mere i foreningens pressemeddelelse

Bliv medlem

Ordinær Generalforsamling

I år afholdes den ordinære generalforsamling for foreningens medlemmer d. 2. juni 2022 kl 19.

Se indkaldelse og invitation her